Sadhguru Malayalam

sadhgurumalayalam

Sadhguru Malayalam

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ ജ്ഞാനവും, വിവേകവും, തമാശകളും ആത്മദൃഷ്ടിയും നിറഞ്ഞ വീഡിയോകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കീ ചാനലില്‍ കാണാം. ഈ വീഡിയോകള്‍ മലയാളത്തില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു യോഗിയും ആത്മജ്ഞാനിയും ദീര്‍ഘദര്‍ശിയുമായ സദ്ഗുരു ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. ആഴമേറിയ ജ്ഞാനവും പ്രായോഗികതയും തുടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം യോഗ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നതിന്‍റെ ഒരു ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്.
Subscribers

146,000

Views

12,726,421

Videos

391

Actions
API Link Compare
Country
IN
Created Date
2018-01-07

Statistics Summary

Account Stats Summary

Export to csv

Showing last 15 entries.

Date  Subscribers Views Videos
2020-11-26 Thu 146,000 - 12,726,421 +51,689 391 +1
2020-11-23 Mon 146,000 - 12,674,732 +33,190 390 +1
2020-11-21 Sat 146,000 +1,000 12,641,542 +40,073 389 +1
2020-11-19 Thu 145,000 - 12,601,469 +40,623 388 +1
2020-11-17 Tue 145,000 - 12,560,846 +21,361 387 +1
2020-11-15 Sun 145,000 - 12,539,485 +17,041 386 -
2020-11-14 Sat 145,000 - 12,522,444 +32,487 386 +2
2020-11-12 Thu 145,000 +1,000 12,489,957 +28,931 384 +1
2020-11-10 Tue 144,000 - 12,461,026 +37,349 383 +1
2020-11-08 Sun 144,000 - 12,423,677 +38,316 382 +1
2020-11-05 Thu 144,000 - 12,385,361 +30,775 381 +1
2020-11-03 Tue 144,000 +1,000 12,354,586 +37,196 380 -
2020-11-01 Sun 143,000 +2,000 12,317,390 +210,535 380 +3
2020-10-24 Sat 141,000 - 12,106,855 +29,490 377 +1
2020-10-23 Fri 141,000 - 12,077,365 - 376 -
Total Summary +5,000 +649,056 +15

Future Projections

Here you can see the approximated future projections based on your previous days averages

Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2020-11-26 146,000 12,726,421 391
30 days 2020-12-26 150,860 13,354,561 421
60 days 2021-01-25 155,720 13,982,701 451
3 months 2021-02-24 160,580 14,610,841 481
6 months 2021-05-25 175,160 16,495,261 571
9 months 2021-08-23 189,740 18,379,681 661
1 year 2021-11-26 205,130 20,368,791 756
1 year and half 2022-05-27 234,614 24,179,507 938
2 years 2022-11-26 264,260 28,011,161 1,121
Based on an average of +162 Subscribers /day +20,938 Views /day +1 Videos /day

Last Videos

Last uploaded videos from this youtube channel.

Date Title Views Likes Dislikes Comments
2020-11-25 .. 12,083 625 9 32
2020-11-23 .. 9,247 476 12 36
2020-11-20 .. 10,153 519 16 36
2020-11-17 .. 22,065 673 19 34
2020-11-16 .. 8,228 306 5 27
2020-11-13 .. 3,922 282 1 22
2020-11-12 .. 2,605 157 1 7
2020-11-11 .. 10,649 471 6 20
2020-11-09 .. 22,200 681 17 40
2020-11-06 .. 7,974 475 7 31

Videos Stats Chart

Last successful check date: 2020-11-26 06:04:01 Last check date: 2020-11-26 06:04:01 Time Zone: UTC

Similar Reports

See and compare related social account analytics.
CoachBSR

CoachBSR

CoachBSR

#BSRsThinkRichShow #ThinkRichShow #BreakthroughStrategist Bhupendra Singh Rathore is one of the most inspiring Motivational Speakers, Corporate Trainers and Business Coaches in India as well abroad and popularly know as BSR. BSR has consulted for more than 5,000 companies (MNC`s, MSE`s & SME`s) and addressed more than ,100,000 people in 2000+ talks and seminars throughout the Country. His vision in life is to transform 10 crore(100 Million) lives by 2030. He passion to make a difference is supported by his 3 most incredible core values : 1.Giving 100 & much more 2.Sharing and Caring 3.Continuous Upgradation He has been awarded Asia's Greatest Leader 2017 by Asia One Magazine and Business Mentor of the year 2018 award by Entrepreneur India Magazine.
Subscribers

1M

Views

25M

Videos

378

168 Media

168 Media

168 Media

Salam cahaya! 𝟣𝟨𝟪 𝑀𝑒𝒹𝒾𝒶 adalah kanal Youtube tempat sharing pengalaman saya di dunia spiritualism, supranatural, occult, mysticism dan esoteric knowledge. semua pengalaman tsb saya dapatkan sejak tahun 1999. Selama rentang waktu itu, ada banyak hal-hal aneh yg sudah saya saksikan dengan mata kepala sendiri. meski demikian, saya yakin hal-hal aneh yg kita sebut "ghaib" ini sebenarnya adalah bagian dari science, hanya saja kita belum menemukan hukum-hukum fisika untuk menjelaskan berbagai fenomena aneh tsb 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗢𝗦𝗨𝗥𝗘: 𝗞𝗮𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿-𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿 𝗺𝘂𝗿𝗻𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗷𝗮. 𝘀𝗮𝘆𝗮 𝘁𝗱𝗸 𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀𝗶 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮𝗽𝘂𝗻. 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸 𝗯𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗷𝗮𝘀𝗮 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝘆𝗴 𝘀𝗮𝘆𝗮 𝗷𝘂𝗮𝗹 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝘁𝗮𝘄𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶. silahkan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru!
Subscribers

83K

Views

4M

Videos

67

Brainy Twin Gemini

Brainy Twin Gemini

Brainy Twin Gemini

Hello and welcome to the Brainy Twin Gemini Channel thank you for visiting. A little about me: My name is Jen and I have been blessed with VERY POWERFUL GIFTS intuition, visions and healing. I have had a multitude of visions throughout my life as early as childhood that have come into fruition. My intuition is off the wall and many times I can tell you what you are thinking and can feel your energy frequency/field as well. I believe that I met my "TWIN FLAME'"(still trying to prove the whole twin flame concept) and after we came into Physical Union my gifts amplified and this LOVE pushed me into a full blown SPIRITUAL AWAKENING. I was summoned to MISSION AND MESSAGE (SOUL PURPOSE): UNCONDITIONAL LOVE, FORGIVENESS, TRUTH & HEALING for oneself and to provide VISION as required with caution. I HAVE ASSISTED IN HEALING MANY BROKEN/LOST SOULS AND HAVE GUIDED THEM TO THEIR INNER TRUTHS AND WHOLE-SELF. As the knowledge & intuition is revealed I share them with all.
Subscribers

11K

Views

1M

Videos

172

Summer Hunt
Subscribers

4K

Views

427K

Videos

293

Kristen Martin

Kristen Martin

Kristen Martin

Welcome to your weekly dose of lifestyle design and inspiration for the creative individual! This channel is run by Kristen Martin, a full-time coach, creative entrepreneur, and bestselling indie author. The content on this channel is primarily focused on lifestyle design for the creative individual which includes how-to videos, sit-down chats, day-in-the-life vlogs, personal growth challenges, and more. Consider it a place to get your weekly dose of creative inspiration! You can learn more about Kristen and her books and online programs at www.kristenmartinbooks.com and www.thatsmarthustle.com. Don't forget to subscribe -- new videos are posted weekly!
Subscribers

42K

Views

2M

Videos

334

Mudhal Mozhi

Mudhal Mozhi

Mudhal Mozhi

Life changing motivational Speaker Meditation | Motivation | 360 Aanmegam Follow me on social media https://www.facebook.com/Mudhalmozhi.... https://www.instagram.com/Mudhalmozhi... Website - www.mudhalmozhi.com Everything is connected......
Subscribers

295K

Views

17M

Videos

345

The Spiritual Boss

The Spiritual Boss

The Spiritual Boss

Angelica Rose is a leading mindset, manifestation, and business coach on a mission to empower you to unleash your inner boss and manifest your dream business by building your online empire as you express your divine purpose. Spiritual Bosses: DEFINE their own destinies. CREATE their own luck. ARE powerful and unstoppable. MANIFEST all of their dreams. & CHANGE the world. Spiritual Bosses are ready to LEVEL UP! ♥️ Unleash your inner boss: www.thespiritualboss.com ♥️ Shop all things spiritual: www.mysticmobstore.com An awakened soul here to connect with her soul family on this spiritual journey through the universe :) ♥️ Love yourself & Spread love! ♥️
Subscribers

1K

Views

49K

Videos

35

Mermaid Scales Tarot

Mermaid Scales Tarot

Mermaid Scales Tarot

Welcome to Mermaid Scales Tarot! I am here to bring spiritual awareness and healing to those who seek answers and/or guidance. I read tarot cards using my intuition in addition to receiving messages from my guides. My spiritual gifts continue to evolve as I practice with new energies. I welcome energies that are kind, patient, compassionate, and sagacious. I am new to YouTube and excited to use my skills to help people who need to hear my messages. I will do all kinds of readings (love, career, money, spiritual, etc) for each zodiac sign. I am also happy to post videos about spiritual awakening and awareness. For your reference, I am a Cancer Sun, Pisces Rising and Aquarius Moon. I look forward to this journey and thank you for stopping by. Love and Light, Always! ~Mermaid Scales Tarot
Subscribers

230K

Views

15M

Videos

523

MadeleineOlivia
Subscribers

1

Views

112

Videos

1

Selfie Station

Selfie Station

Selfie Station

The Best Tamil Tech Channel - Technology , Smartphone Reviews , Android , Unboxing Gadgets , Top Apps , Top Games , Top Websites , Consumer Electronics , Gadget Reviews, Tech videos, How-to videos , Online Earning , Tech Videos In Tamil , PC Software , Tech Videos In Tamil , Tips and Tricks , Tech Channel In Tamil Hi Guys! My Name Is Vinoth. On this Channel you learn about Gaget Review , Smartphone Reviews , Unboxing Gadgets ,Top Apps , Top Games , Online Earning Videos , PC software , Tech under Videos , Top Websites Etc... in short time with good quality. Subscribe for free Technology,Apps And Gaget Videos For Business Enquiry: [email protected]
Subscribers

705K

Views

28M

Videos

307

astrokit☄️
Followers

1K

Tweets

70

Ervis Tusha
Followers

1K

Tweets

74

BingooBox
Followers

569

Tweets

14K

inkWELL Press
Followers

225

Tweets

232

Minnie Small
Followers

3K

Tweets

39

Bonheur Jewelry
Followers

19K

Tweets

278

pocket.watch HQ
Followers

453

Tweets

637

Marti Angel/Angelhea
Followers

791

Tweets

6K

Dalton Null
Followers

539

Tweets

5K

@zoomtv
Followers

4M

Tweets

153K

Vibe Circle

@vibe_circle

Vibe Circle

Follow if you know the vibe ;) #goodvibes #lawofattraction #affirmations #abundance #spirituality #loa #manifestation
Followers

134

Uploads

43

Engagement

3.66%

Bob Proctor

@proctorgallagher

Bob Proctor

Official Instagram of Bob Proctor ✨Expert in #LawofAttraction 🔹Human Potential🔹#Mindset 🔹The Secret 👇🏼#ParadigmShift Virtual Seminar👇🏾#BobProctor
Followers

925K

Uploads

3K

Engagement

0.71%

The Secret

@thesecret365

The Secret

Discover The Secret and it's other Powerful titles to attract Wealth, Health and Happiness into your life.
Followers

3M

Uploads

3K

Engagement

0.50%

Eckhart Tolle

@eckharttolle

Eckhart Tolle

Events: eckharttolle.com/events
Followers

1M

Uploads

286

Engagement

1.66%

Check another account